IPPC - integrovaná prevence a omezování znečištění

Logo IPPCLogo IPPC

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC angl. Integrated Pollution Prevention and Control) je určitá forma regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností pro dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku (voda, půda, ovzduší, odpady) a zabezpečení takových provozních podmínek, které neumožní přenos znečištění mezi jednotlivými složkami životního prostředí.


Více

Závěry o BAT pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat

29.3.2017

Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách BREF (angl. Reference Document on Best Available Techniques) obsahují kapitolu s názvem "závěry o nejlepších dostupných technikách", která je výtahem nejdůležitějších parametrů z celého obsažného dokumentu BREF. V závěrech o BAT je tedy možné shrnout pouze to, co je uvedeno v referenčním dokumentu BREF. Opomenutí či nesprávnost v dokumentu BREF nelze napravovat v závěrech o BAT.

Více

Indikativní harmonogram přezkumů integrovaných povolení, BREF a závěrů o BAT

29.3.2017

Pro snadnější orientaci povolujících úřadů (krajské úřady nebo Magistrát Hlavního města Prahy) při vydávání integrovaných povolení a provozovatelů zažízení v režimu IPPC (angl. Integrated Pollution Prevention and Control) v jejich budoucích povinnostech byl Ministerstvem životního prostředí zpracován dokument s konkrétními údaji k přezkumům integrovaných povolení a k revizím referenčních dokumentů BREF (angl. Reference Document on Best Available Techniques) a závěrům o BAT.

Více

Český překlad referenčního dokumentu BREF REF

23.2.2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu zajišťuje překlady referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF angl. Reference Document on Best Available Techniques) pro příslušné kategorie průmyslových činností na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 30 zákona č. 72/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Standardně překlad posuzuje národní technická pracovní skupina tzv. TPS, zřízená příslušným ministerstvem k jednotlivým kategoriím průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., do jejíž kompetence příslušná problematika spadá.

Více

Závěrečné zasedání mezinárodní technické pracovní skupiny TWG Waste Treatment

14.2.2017

Ve dnech 19. až 23. března 2017 se v Seville uskuteční závěrečné zasedání evropské technické pracovní skupiny (Technical Working Groups Waste Treatment - TWG WT) zřízené v rámci procesu revize referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách „Zpracování odpadů“, tzv. BREF WT.

Více

XVII. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

25.11.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí a CENIA, českou informační agenturou životního prostředí pořádalo 24. listopadu 2016 již XVII. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších technikách. Jednání se účastnili odborníci zabývající se problematikou integrované prevence a omezování znečišťování (IPPC, z angl. Integrated Pollution Prevention and Control) z průmyslu i z dotčených orgánů státní správy.

Více