IPPC - integrovaná prevence a omezování znečištění

Logo IPPCLogo IPPC

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC angl. Integrated Pollution Prevention and Control) je určitá forma regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností pro dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku (voda, půda, ovzduší, odpady) a zabezpečení takových provozních podmínek, které neumožní přenos znečištění mezi jednotlivými složkami životního prostředí.


Více

Český překlad referenčního dokumentu BREF REF

23.2.2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu zajišťuje překlady referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF angl. Reference Document on Best Available Techniques) pro příslušné kategorie průmyslových činností na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 30 zákona č. 72/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Standardně překlad posuzuje národní technická pracovní skupina tzv. TPS, zřízená příslušným ministerstvem k jednotlivým kategoriím průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., do jejíž kompetence příslušná problematika spadá.

Více

Závěrečné zasedání mezinárodní technické pracovní skupiny TWG Waste Treatment

14.2.2017

Ve dnech 19. až 23. března 2017 se v Seville uskuteční závěrečné zasedání evropské technické pracovní skupiny (Technical Working Groups Waste Treatment - TWG WT) zřízené v rámci procesu revize referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách „Zpracování odpadů“, tzv. BREF WT.

Více

XVII. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

25.11.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí a CENIA, českou informační agenturou životního prostředí pořádalo 24. listopadu 2016 již XVII. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších technikách. Jednání se účastnili odborníci zabývající se problematikou integrované prevence a omezování znečišťování (IPPC, z angl. Integrated Pollution Prevention and Control) z průmyslu i z dotčených orgánů státní správy.

Více

Pozvánka na XVII. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

27.10.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) si Vás dovoluje pozvat na XVII. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách, dále jen Fórum, které pořádá ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP), Ministerstvem zemědělství (MZe), Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) a CENIA, českou informační agenturou životního prostředí.

Více

Konečná verze revidovaného dokumentu BREF CWW

26.10.2016

Na stránkách Evropského úřadu pro IPPC (z angl. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau - EIPPCB) byla uveřejněna konečná verze revidovaného dokumentu BREF “Běžné čistění odpadních vod a odpadních plynů/Systémy managementu v chemickém průmyslu” (z angl. Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector - CWW).

Více